top of page

2023 SCHEDULE

2/28          Private Trackday / AMG Speedway

3/29           Private Trackday / AMG Speedway

4/12           Private Trackday / AMG Speedway

4/19           Private Trackday / AMG Speedway
4/21-23      SUPER RACE (SPCK R1) / AMG Speedway

4/22-23     KIC Cup / KIC
5/3             Private Trackday / AMG Speedway

5/6-7         Inje Challenge / Inje Speedium

5/13           Private Trackday / AMG Speedway

5/31           Private Trackday / AMG Speedway

6/2-4         SUPER RACE (SPCK R2) / KIC

6/7            Private Trackday / AMG Speedway

6/10-11     KIC Cup / KIC

7/1-2         Inje Challenge / Inje Speedium

7/5             Private Trackday / AMG Speedway

7/8-9         SUPER RACE (SPCK R3) / Inje Speedium

7/29-30     KIC Cup / KIC

8/12-13      Inje Challenge / Inje Speedium

8/18-20     SUPER RACE (SPCK R4) / AMG Speedway

8/30           Private Trackday / AMG Speedway

9/16-17      KIC Cup / KIC

9/23           Private Trackday / AMG Speedway

10/4            Private Trackday / AMG Speedway

10/13-15    Jeonnam GT (Sprint/Enduro) / KIC

10/28-29    Inje Challenge / Inje Speedium

11/1             Private Trackday / AMG Speedway

11/3-5        SUPER RACE (SPCK R5) / AMG Speedway

11/11-12      KIC Cup / KIC

  • 유로모터스포츠는 타임어택 레이스, 스프린트레이스, 내구레이스 등 다양한 모터스포츠 경험을 하실 수 있는   프로그램을 운영하고 있습니다.

  • 본 공식 일정 이외에 서킷 개별 트랙데이 및 스포츠주행도 추가로 운영됩니다.

RW7_1780.jpg
bottom of page