top of page

2022 UROMOTORSPORTS SCHEDULE

4/6               Private Trackday / AMG Speedway

4/8               URO Trackday / AMG Speedway
4/22-24       SUPER RACE (SPCK R1) / AMG Speedway

5/4               Private Trackday / AMG Speedway

5/5               INJE Festival (URO trackday)/ Inje Speedium

5/20-22       SUPER RACE (SPCK R2) / KIC

5/28-29       KIC CUP R1 (Time Attack) / KIC

6/8              Private Trackday / AMG Speedway

6/10-11       SUPER RACE (SPCK R3) / Inje Speedium

6/22            Private Trackday / AMG Speedway

7/7              Private Trackday / AMG Speedway

7/15-17       Sports Prototype Cup / SPA

7/30-31      KIC CUP R2 (Time Attack) / KIC

8/15            INJE Festival (URO trackday)/ Inje Speedium

8/16-17      URO Trackday / Inje Speedium

8/19-21      SUPER RACE (SPCK R4) / Inje Speedium

8/27-28      KIC CUP R3 (Time Attack) / KIC

8/31            Private Trackday / AMG Speedway

9/14            Private Trackday / AMG Speedway

9/21            Private Trackday / AMG Speedway

9/30-10/2  Jeonnam GT (Sprint/Enduro) / KIC

10/12          Private Trackday / AMG Speedway

10/21-23    SUPER RACE (SPCK R5) / AMG Speedway

11/12-13     KIC CUP R4 (Time Attack) / KIC

1/30-2/17 Sepang Test  / Sepang

  • 유로모터스포츠는 타임어택 레이스, 스프린트레이스, 내구레이스 등 다양한 모터스포츠 경험을 하실 수 있는   프로그램을 운영하고 있습니다.

  • 본 공식 일정 이외에 서킷 개별 트랙데이 및 스포츠주행도 추가로 운영됩니다.

RW7_1780.jpg
bottom of page